Accueil  

photo
0 Nouveau(x) message(s)
ALAKAKUMA  Page OBV : https://www.emploidirect.ci/?emploidirect=ALAKAKUMA

ASSOCIATION

Activité : Wajuli kɛ


Nom : ALA KA KUMA Discuter sur WhatsApp avec : ALA KA KUMA 😃


Catégorie : association

Disponibilité : disponible

Heures de disponibilité : Disponible

Annonce / Activités / Compétences :

Wajuli kɛ Banmana na.


Communication / Langages parlés : Bambara, Banmanakan.
 
Bibulu - Daminɛ Kitabu - Genɛse kelen 1 (kelen 1- tan ni saba 13)
Diɲɛ da ko

Kelen 1. Folofolo Ala ye Sankolo ni dugukolu da.
Fila 2. Dugukolo labenbali lankolo tun don.
Dibi tun bɛ ji dunba kun na.
Aka Ni birilen tun be ji kun na.
Saba 3. Ala ko kenen ka bo, kenen bora.
 
Ala ka sago kɛ ko ɲɛfɔli : tiŋɛ nin tilenneya  - 13-06-2022

Kira Jeremie Kitabu 9 (kɔnɔntɔn) : 24 (mugan nin naani)

Nka mɔgɔ min bɛ a yɛrɛ bonya, o k'a yɛrɛ bonya ne dɔnniya faamuli kosɔn.

Ne ye Matigi ye min bɛ makari ni tiɲɛ ni tilennenya kow kɛ dugukolo kan.

O ɲɔgɔn dɔnniya kow kow ka di ne ye. Matigi ko ten.